BasisOnline
 
PEUTERLAND
Telefoon: 06-22869103 / E-mail: peuterland@komkids.nl
 
Werkwijze van peuterspeelzaal Peuterland
Peuterland is een integrale peuterspeelzaal, gevestigd in basisschool Gravin Aleida.
De groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen. Kinderen worden geplaatst vanaf 2,5 jaar.
Op iedere groep staan 2 vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 8,75 per maand.
 
De groepen zijn:
maandagochtend 08.30–11.15 uur/donderdagmiddag 12.45–15.00 uur              
dinsdagmiddag 12.45-15.00 uur/vrijdagochtend 08.30-11.15 uur
extra dagdeel: woensdagochtend 08.30-11.15 uur
 
Kinderen met een VVE-verklaring (via het consultatieburo) mogen, op voorwaarde dat ze ingeschreven staan bij basisschool Gravin Aleida, indien er plaats is, alle 5 dagdelen komen.
Reguliere kinderen kunnen kiezen voor 2 of 3 (+ de woensdagochtend) dagdelen.
 
Vanaf 08.20 uur (‘s middags 12.40 uur) is de inloop. U bent dan zelf nog verantwoordelijk voor uw kind. Als de ouders weg zijn, gaan wij met de peuters naar de gymzaal en beginnen wij “sportief”. Daarna drinken wij een bekertje siroop en dan spelen wij OGO - themagericht. Ieder dagdeel wordt er fruit gegeten en buiten gespeeld (als het weer het toelaat).
 
Peuterland is een plaats voor kinderen om lekker te kunnen spelen met andere leeftijdsgenootjes. Kinderen leren door spelen en krijgen daarom diverse materialen aangeboden. Blokken, auto’s, poppen, creatieve materialen, verkleedkleren, boekjes, alles is aanwezig. Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. De een is heel actief, de ander creatief, sommigen zijn verbaal heel vlot en duidelijk, weer een ander is heel sociaal. Verder hebben kinderen verschillende ideeën en dit alles bij elkaar maakt dat kinderen elkaar stimuleren in hun spel. Binnen de groep wordt gewerkt om positief sociaal gedrag aan te leren zoals: leren delen, elkaar helpen, samen dingen doen. Voor iedereen gelden dezelfde basisregels zodat het voor alle kinderen gezellig blijft en er niemand buiten de groep valt.
 
Pedagogisch medewerkers en de oudersverzorgers kijken met een andere blik naar uw kind. De pedagogisch medewerker vanuit haar beroepshouding, de ouderverzorger kent het kind het beste in de dagelijkse dingen. Het is belangrijk dat er een goed contact is tussen pedagogisch medewerkers en oudersverzorgers. Er is altijd voldoende tijd voor dit contact. Tijdens de inloop voor de korte opmerkingen, na afloop of op afspraak voor zaken die wat meer tijd vergen zoals opvallend gedrag, veranderingen in thuissituaties (hoe klein of groot ook) of m.b.t. de ontwikkeling van een kind. Ook kan een ouder vragen hebben die de pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk zullen beantwoorden, of bij twijfel na toestemming van de ouders, bespreken met collega’s. Indien nodig kunnen zij dan eventueel ook ouders doorverwijzen naar andere instanties.
 
Peuterspeelzaal Peuterland werkt met een vaste methodiek, die voortgezet wordt op basisschool Gravin Aleida. De methodiek, Startblokken Basisontwikkeling, is ontwikkelingsgericht (OGO) met veel aandacht voor taalspraakontwikkeling. Dit houdt o.a. in dat wij themagericht werken. Dit doen we d.m.v. rollenspellen, knutselactiviteiten en voorlezen, allemaal betrekking hebbend op het thema. Een thema duurt ongeveer 6 weken en sluit aan bij de belevingswereld van de peuters.
 
Verder werken wij conform de 4 opvoedingsdoelen uit de Wet Kinderopvang. Dit houdt concreet in, dat wij kindvolgend zijn. De 4 opvoedingsdoelen vanuit het pedagogisch beleid van KomKids:
 
Emotionele veiligheid
De pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige basis voor uw kind, een “thuis” waar ze zich zelf kunnen zijn. Vanuit deze basis kunnen zij zich ontwikkelen en kan de pedagogisch medewerker inspelen op de behoefte van uw kind.
 
Persoonlijke competentie
De pedagogisch medewerkers geven uw kind de mogelijkheid om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Uw kind krijgt de mogelijkheid zich te laten zien zoals het is als persoon en wordt bevestigd in waar het goed in is.
 
Sociale competentie
De pedagogisch medewerkers geven uw kind de gelegenheid om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zij stimuleren onderlinge relaties tussen de kinderen en geven kinderen de ruimte om mee te praten en mee te beslissen. Ook worden ze uitgedaagd om zoveel mogelijk zelf oplossingen te vinden voor probleempjes.
 
Normen en waarden
De pedagogisch medewerkers maken kinderen duidelijk waar grenzen liggen, zij doet zelf voor hoe met normen en waarden wordt omgegaan. Ook wordt ingegaan hoe er met respect voor elkaars achtergrond en materialen wordt omgegaan. In het pedagogisch werkplan wordt uitgebreid ingegaan op bovengenoemde doelen.