BasisOnline

Passend onderwijs


Zorgplicht en schoolondersteuningsprofiel                                                    

Met ingang van 1 augustus 2014 wordt, in het kader van de Wet Passend Onderwijs, de zorgplicht ingevoerd. Dat wil zeggen dat op alle scholen wordt ingespeeld op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen. Stichting 5maalO maakt deel uit van het Samenwerkingsverband SWV Primair Passend Onderwijs Rotterdam, kortweg PPO Rotterdam, en hanteert van daar uit voor al haar scholen een ondersteuningsprofiel. Aan de hand hiervan wordt duidelijk gemaakt wat de school aan basis- en extra ondersteuning kan bieden. Via het SWV kan extra ondersteuning worden geboden. De afspraken daarover zijn terug te vinden in het Ondersteuningsplan, dat het SWV voorlegt aan de Inspectie. Het SWV is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk van (basis)onderwijsondersteuning op de aangesloten scholen, zodat alle kinderen in hun eigen woonomgeving in hun onderwijs-behoeften kunnen worden voorzien. Stichting 5maalO zorgt er daarom voor dat de medewerkers op de scholen voldoende zijn geschoold om met verschillen in de groep om te gaan en kwalitatief goed onderwijs te bieden. Op die manier worden kinderen voortdurend uitgedaagd en worden mogelijkheden geboden om hun eigen talenten te ontwikkelen.

Leerlingenzorg
De Wet Passend Onderwijs geeft via het referentiekader aan hoe de leerlingenzorg moet zijn georganiseerd, in samenspraak met de ouders, als ervaringsdeskundigen (op weg naar educatief partnerschap). Daarbij staat het groepsplan centraal (gebaseerd op Handelings- en Opbrengstgericht Werken), met daar direct aan gekoppeld de individuele ontwikkelingsprofielen voor kinderen met extra/aanvullende onderwijsbehoeften. Op dit moment is dat al standaard voor alle leerlingen op de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op alle reguliere basisscholen is per 1 augustus 2013 jl. ook voor bovengenoemde leerlingen een ontwikkelingsprofiel ontwikkeld. Om te zorgen dat de lijntjes zo kort mogelijk zijn, wordt veel aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van interne ondersteuningsnetwerken: MDO of ZAT (Multi Disciplinair Overleg en Zorg- Advies Team). Door steeds dezelfde mensen, vanzelfsprekend ook van het Samenwerkingsverband en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin, in het overleg te betrekken, kan snel worden geschakeld, is er veel informatie beschikbaar en zijn specifieke professionals voorhanden. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor de Intern Begeleiders, die ook op het gebied van scholing/ontwikkeling/professionalisering met betrekking tot individuele onderwijsbehoeften, hun sporen hebben verdiend.


Ambitie 5maalO                 
Het al eerder beschreven schoolondersteuningsprofiel zal worden gekoppeld aan de gezamenlijke en individuele ambities van het schoolteam. Zodoende wordt duidelijk waar de school voor staat en wat de individuele leerkrachten als specialist/expert te bieden (gaan) hebben. De Stichting propageert die ambities door een aantrekkelijk en uitdagend digitaal scholingsaanbod.

Zo staan we samen school/leraren en ouders rondom de ontwikkeling van het kind, om de weg  naar volwassenheid verder gestalte te geven, in de wetenschap dat die naar eigen mogelijkheden en talenten tot ontplooiing kan komen.